Safety

ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างให้เกิดสภาพความปลอดภัยในการทำงาน

อุปกรณ์ความปลอดภัยเฉพาะบุคคล/Personal Protective Equipment (PPE)

แผนความปลอดภัย(Safety Plan)ในการทำงาน

เครื่องจักรก่อสร้างที่ปลอดภัย

การอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานแก่พนักงาน

เครื่องมือก่อสร้างที่ปลอดภัย

ป้ายความปลอดภัย

สุขลักษณะที่ปลอดภัยในการทำงาน

อบรมพนักงานก่อนการทำงานฯพร้อมทดสอบความรู้
ด้านความปลอดภัย

ตัวอย่างกิจกรรมด้านความปลอดภัย
ป้ายความปลอดภัยต่างๆ

อุปกรณ์ความปลอดภัยเฉพาะบุคคล/Personal Protective Equipment (PPE)

สภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย

QA & QC

Inspection and Testing Check List (ITC)